Regulamin Czytelni

 1. Warunkiem korzystania z czytelni oraz usług elektronicznych jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej.
 2. Osoby, które nie mają prawa do zapisania i wypożyczania materiałów bibliotecznych na zewnątrz mogą z nich korzystać na miejscu, w czytelni, na podstawie tymczasowej karty bibliotecznej, wystawionej przez dyżurnego bibliotekarza. Zapisu do czytelni dokonuje się po okazaniu dokumentu tożsamości i wypełnieniu Karty Zapisu. Karta uprawnia do korzystania ze zbiorów w czytelni (z możliwością wypożyczenia materiałów bibliotecznych na zewnątrz, maksymalnie na 3 dni), jest ważna jeden semestr.
 3. Raz w roku można skorzystać z czytelni bez zapisu, po okazaniu dowodu tożsamości
  u dyżurnego bibliotekarza.
 4. Poza czytelnię nie wypożycza się:
  1. wydawnictw zgromadzonych w księgozbiorze podręcznym,
  2. zbiorów specjalnych (starych druków, rękopisów),
  3. dzieł rzadkich i cennych (oznaczonych czerwonym paskiem) przeznaczonych decyzją dyrektora Biblioteki Głównej do korzystania na miejscu – w czytelni,
  4. czasopism,
  5. dzieł wydanych przed 1930 rokiem,
  6. dzieł w złym stanie zachowania,
  7. dzieł sprowadzonych z innych bibliotek,
  8. prac, doktorskich, habilitacyjnych.
 5. Wykonywanie odbitek kserograficznych dzieł wydanych przed 1901 rokiem jest  zabronione. Dzieła wydane w latach 1901-1930 oraz wydane po 1930 ale w złym stanie, mogą być kserowane wyłącznie za zgodą pracownika biblioteki.
 6. Wykonywanie fotografii materiałów bibliotecznych dozwolone jest wyłącznie bez użycia lampy błyskowej.
 7. Kserowanie, fotografowanie i skanowanie dozwolone jest tylko do celów dydaktycznych i naukowych.
 8. Czytelnik nie może instalować jakiegokolwiek oprogramowania na komputerach znajdujących się na terenie Biblioteki Głównej. Czytelnik zobowiązany jest do zapisywania plików na własnych nośnikach.
 9. Ze względów bezpieczeństwa nie zezwala się na wnoszenie do czytelni odzieży wierzchniej, toreb, plecaków, instrumentów; pracownik biblioteki ma prawo odmówić prawa do korzystania z zasobów bibliotecznych osobom nie przestrzegającym tego zarządzenia.
 10. Wynoszenie poza czytelnię materiałów bibliotecznych bez dopełnienia obowiązujących formalności, jak również przedmiotów i urządzeń będących własnością Biblioteki Głównej, podlega przepisom prawa o wykroczeniach lub kodeksowi karnemu
  w zależności od wartości przedmiotu.
 11. Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
 12. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami regulaminu należy do kompetencji dyrektora Biblioteki Głównej; od rozstrzygnięć dyrektora przysługuje odwołanie do rektora Akademii Muzycznej.
 13. Uwagi w sprawach związanych z korzystaniem ze zbiorów i urządzeń oraz działalnością informacyjną i usługową Biblioteki Głównej można zgłaszać ustnie lub pisemnie dyrektorowi biblioteki.
Previous Article
Next Article