Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej

Postanowienia wstępne

 1. Zbiory biblioteczne udostępnia się w Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej.
 2. Biblioteka Główna udostępnia swoje zbiory poprzez wypożyczanie:
  1. indywidualne,
  2. międzybiblioteczne innym bibliotekom.
 3. Biblioteka Główna udostępnia na miejscu zbiory innych bibliotek krajowych sprowadzone za pośrednictwem wypożyczalni międzybibliotecznej, w oparciu o odrębny regulamin.
 4. Czytelnicy zamawiający materiały z innych bibliotek krajowych będą obciążeni kosztami, jeśli biblioteki posiadające poszukiwane materiały zażądają takiej opłaty.
 5. Biblioteka Główna umożliwia czytelnikom korzystanie ze stanowisk komputerowych – do celów naukowych i dydaktycznych.

Wypożyczanie z Biblioteki Głównej

 1. Prawo do wypożyczania zbiorów na zewnątrz mają:
  1. pedagodzy i studenci Akademii Muzycznej w Poznaniu,
  2. inni za zgodą dyrektora Biblioteki Głównej.
 2. Do wypożyczania materiałów bibliotecznych upoważnia: legitymacja studencka (zarejestrowana w komputerowym systemie bibliotecznym) dla studentów Akademii Muzycznej w Poznaniu, magnetyczna karta biblioteczna (z logo Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych) wydana na podstawie dokumentu tożsamości, po wypełnieniu karty zapisu. Formalności związanych z zapisem oraz coroczną aktualizacją konta bibliotecznego należy dopełnić osobiście.
 3. Przy zapisie należy wypełnić i podpisać Kartę Zapisu. W celu umożliwienia bibliotece wysyłania informacji o realizacji zamówień, przypomnień o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych materiałów i monitów elektronicznych czytelnik podaje swój adres e-mail.
 4. Administratorem danych osobowych użytkowników Biblioteki Głównej jest Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@amuz.edu.pl.
 5. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania ze zbiorów bibliotek – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z 27.04.2016 r. i umowy z administratorem w sprawie korzystania z bibliotek poznańskich instytucji naukowych będących Fundatorami Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych, tj.: Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego
  w Poznaniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Uniwersytetu Artystycznego
  w Poznaniu, Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Biblioteki Raczyńskich. Odbiorcami danych są: upoważnieni pracownicy bibliotek, upoważnieni pracownicy PFBN, fundatorzy Fundacji i ich pracownicy w zakresie niezbędnym do świadczenia usług bibliotecznych.
 6. Podane przez użytkownika dane osobowe przechowywane są przez okres zgodny
  z przepisami prawa i niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze świadczonych na jego rzecz usług. Użytkownik ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może ograniczyć zakres świadczonych przez bibliotekę usług.
 8. Uprawnień wynikających z posiadania konta bibliotecznego nie odstępuje się osobom trzecim.
 9. Zbiory biblioteczne wypożycza się:
  1. pedagogom Akademii Muzycznej w Poznaniu – na 1 rok akademicki,
  2. studentom Akademii Muzycznej w Poznaniu – na 1 semestr,
  3. pozostałym czytelnikom – na 1 miesiąc.
 10. Po upływie okresu wypożyczenia czytelnik zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych materiałów lub przedłużenia terminu zwrotu.
 11. Biblioteka może zażądać zwrotu dzieła przed upływem terminu zwrotu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.
 12. Na czytelnika, który nie zwrócił dzieł w wyznaczonym terminie, nakłada się karę, której wysokość określa dyrektor Biblioteki Głównej na podstawie uchwały Zgromadzenia Fundatorów Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych w sprawie opłat manipulacyjnych.
 13. Uchylanie się od zwrotu dzieł monitowanych przez okres dłuższy niż 21 dni oraz zaległe opłaty karne powodują zawieszenie czytelnika w prawach do korzystania z Biblioteki Głównej (wypożyczalni i czytelni), z możliwością skierowania sprawy na drogę prawną.
 14. Całkowitą odpowiedzialność za stan i bezpieczeństwo wypożyczonych dzieł oraz ich terminowy zwrot ponosi czytelnik.
 15. W przypadku zgubienia lub zniszczenia dzieła czytelnik zobowiązany jest zwrócić identyczny egzemplarz lub inną pozycję (po uzgodnieniu z pracownikiem Biblioteki Głównej).
 16. Z chwilą uregulowania zobowiązań wobec biblioteki czytelnik nie nabywa prawa własności do zagubionego lub uszkodzonego obiektu.
 17. Czytelnik pokrywa także inne koszty wynikłe z nieprzestrzegania przez niego regulaminu, poniesione przez bibliotekę; dyrektor biblioteki może również złożyć wniosek do Rektora Akademii, aby obciążyć czytelnika kosztami naprawy zniszczonych przez niego urządzeń i sprzętu bibliotecznego. Wniosek winien być udokumentowany.

Udostępnianie w Czytelni

 1. Warunkiem korzystania z czytelni oraz usług elektronicznych jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej.
 2. Osoby, które nie mają prawa do zapisania i wypożyczania materiałów bibliotecznych na zewnątrz mogą z nich korzystać na miejscu, w czytelni, na podstawie tymczasowej karty bibliotecznej, wystawionej przez dyżurnego bibliotekarza. Zapisu do czytelni dokonuje się po okazaniu dokumentu tożsamości i wypełnieniu Karty Zapisu. Karta uprawnia do korzystania ze zbiorów w czytelni (z możliwością wypożyczenia materiałów bibliotecznych na zewnątrz, maksymalnie na 3 dni), jest ważna jeden semestr.
 3. Raz w roku można skorzystać z czytelni bez zapisu, po zostawieniu dowodu tożsamości u dyżurnego bibliotekarza.
 4. Poza bibliotekę nie wypożycza się:
  1. wydawnictw zgromadzonych w księgozbiorze podręcznym,
  2. zbiorów specjalnych (starych druków, rękopisów),
  3. dzieł rzadkich i cennych (oznaczonych czerwonym paskiem) przeznaczonych decyzją dyrektora Biblioteki Głównej do korzystania na miejscu – w czytelni,
  4. czasopism,
  5. dzieł wydanych przed 1930 rokiem,
  6. dzieł w złym stanie zachowania,
  7. dzieł sprowadzonych z innych bibliotek,
  8. prac doktorskich i habilitacyjnych,
  9. płyt analogowych i CD (wyjątek stanowią pedagodzy).
 5. Materiały orkiestrowe wypożyczane są tylko na koncerty organizowane lub współorganizowane przez Akademię Muzyczną im. I J. Paderewskiego w Poznaniu.
 6. Wykonywanie odbitek kserograficznych dzieł wydanych przed 1901 rokiem jest  zabronione. Dzieła wydane w latach 1901-1930 oraz wydane po 1930 ale w złym stanie, mogą być kserowane wyłącznie za zgodą pracownika biblioteki.
 7. Wykonywanie fotografii materiałów bibliotecznych dozwolone jest wyłącznie bez użycia lampy błyskowej.
 8. Kserowanie, fotografowanie i skanowanie dozwolone jest tylko do celów dydaktycznych i naukowych.
 9. Czytelnik nie może instalować jakiegokolwiek oprogramowania na komputerach znajdujących się na terenie Biblioteki Głównej. Czytelnik zobowiązany jest do zapisywania plików na własnych nośnikach.
 10. Ze względów bezpieczeństwa nie zezwala się na wnoszenie do biblioteki odzieży wierzchniej, toreb, plecaków, instrumentów; pracownik biblioteki ma prawo odmówić prawa do korzystania z zasobów bibliotecznych osobom nie przestrzegającym tego zarządzenia.
 11. Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
 12. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami regulaminu należy do kompetencji dyrektora Biblioteki Głównej; od rozstrzygnięć dyrektora przysługuje odwołanie do rektora Akademii Muzycznej.
 13. Czas otwarcia Biblioteki Głównej reguluje osobne zarządzenie; dyrektor biblioteki może okresowo ograniczyć godziny otwarcia Biblioteki Głównej – dotyczy to zwłaszcza okresu wakacji oraz przerw międzysemestralnych i świątecznych w porozumieniu
  z prorektorem ds. studenckich.
 14. Uwagi w sprawach związanych z korzystaniem ze zbiorów i urządzeń oraz działalnością informacyjną i usługową Biblioteki Głównej można zgłaszać ustnie lub pisemnie dyrektorowi biblioteki.
 15. Wynoszenie poza bibliotekę zbiorów bibliotecznych bez dopełnienia obowiązujących formalności, jak również przedmiotów i urządzeń będących własnością Biblioteki Głównej, podlega przepisom prawa o wykroczeniach lub kodeksowi karnemu
  w zależności od wartości przedmiotu.
 16. Zwiedzanie Biblioteki Głównej wymaga zgody dyrektora biblioteki.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 roku.

Przeczytaj: Biblioteka RODO

 

Previous Article
Next Article